EnjoyStats

Latest Update (via Twitter):

@DiabloStats:

Player Rankings

Hero Unbuffed DPS EHP HP Avg Res Armor Crit Chance Crit Damage
176. WIZ eu JnP 1,003,156 2,452,680 164,988 1,362 5,052 58% 407%
177. WIZ eu Lidofrin 1,002,998 2,762,515 170,446 1,384 5,662 57.5% 360%
178. DH eu Toina 1,002,808 691,438 153,491 165 5,722 48% 353%
179. DH eu Neaaddar 1,000,311 1,044,207 162,593 379 5,510 39% 494%
180. WIZ eu ZauberPfiffy 1,000,282 2,876,529 185,770 1,302 5,698 45.5% 358%
181. BARB eu spinmeround 998,396 6,436,809 350,642 373 14,192 41% 280%
182. DH eu Omfia 997,551 1,123,035 151,056 487 5,506 48.5% 393%
183. DH eu Lula 997,449 826,038 137,686 354 5,262 42.5% 428%
184. WIZ eu Sorceress 996,570 2,993,686 186,013 1,295 6,082 52% 410%
185. WIZ eu Reigs 996,204 3,130,799 206,961 1,357 5,218 49.5% 432%
186. WIZ eu Amaranth 994,776 5,089,404 320,199 1,413 5,353 52.5% 414%
187. DH eu Korvin 994,756 1,263,638 198,487 426 4,894 42% 462%
188. WIZ eu Felicia 993,742 1,649,105 132,508 1,027 5,443 44.5% 405%
189. DH eu Skillz 992,631 1,227,241 188,558 390 5,489 38.5% 470%
190. WD eu MonSoon 991,861 3,940,263 224,311 1,384 6,386 41% 362%
191. DH eu Ronin 990,537 920,938 168,703 313 5,020 47% 394%
192. BARB eu conan 989,520 6,328,175 255,850 586 14,588 47% 510%
193. MONK eu sxymind 989,349 3,007,263 320,865 358 5,969 40% 308%
194. DH eu Demi 988,545 948,913 146,987 437 4,880 48.5% 441%
195. WIZ eu LordBaugie 986,745 3,892,136 230,313 1,276 6,648 42.5% 343%
196. MONK eu nuada 984,396 2,460,126 216,964 541 5,491 44% 528%
197. DH eu Злодейка 984,328 1,307,205 222,444 321 5,514 53% 377%
198. BARB eu Kalidor 983,357 4,256,611 194,876 523 13,717 46.5% 590%
199. MONK eu aapje 982,336 913,840 128,691 190 6,133 48% 538%
200. MONK eu CaosKarma 980,440 2,270,168 210,617 506 5,425 41.5% 565%

Add or Search

Your Settings

You are not logged in.
Add your heroes by typing your battletag into the "Add or Search" box above. Registration is not required.

Stats Summary